title
לחצו להתקשרות:


הליך הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא מימוש הלכה למעשה של פסק דין שיש בו היבט כספי. פסק דין כאמור יכול להינתן כנגד אדם יחיד או חברה. פסק הדין הוא ההוראה, והליך הוצאה לפועל מיישם את ההוראה הזאת בשטח. בשורות הבאות יובאו לפניכם מושגי יסוד בנושא הוצאה לפועל, יחד עם הסברים קצרים וממצים.

אנשי המקצוע של המקור להוצאה לפועל מסייעים לחייבים בהוצל"פ לסיים את הליכי ההוצאה לפועל. בשלבים מתקדמים יותר, אנשי המקצוע שלנו מסייעים בהיחלצות ממצב כלכלי בעייתי ומעבר לאיזון תקציבי וכלכלי.

המקור למידע אובקייטיבי לטיפולים משפטיים ופיננסיים מול הוצאה לפועל

הפניית גולשים לספקי שירות מתאימים והמתמקצעים בתחומם

בקרת איכות ספקי שירות בתחום תוך אספקת אנשי מקצוע המקצועיים בענף

המקור למידע אובקייטיבי לטיפולים משפטיים ויצוגיים הקשורים בהוצאה לפועל לרבות פתרונות בתחומי הליכי גבייה ואכיפה של חובות, פסקי דין, פתיחת תיקים, מסלולים אפשריים, אזהרות, עיקולים, חקירת יכולת ועוד.

אנו עוסקים במתן מידע אובייקטיבי בתחום ההוצל"פ תוך הפניית גולשים (במידת הצורך) לספקי שירות מתאימים והמתמקצעים בתחומי המשפט והכלכלה בנושאים מגוונים.

אירגוננו עוסק בבקרת איכות משפטנים ו/או כלכלנים תוך כדי שמירה ובקרה על מקצועיות אנשי המקצוע אשר עובדים איתנו הן ברמת ההתמקצעותם בתחום או נישה ספציפית עבורה הינכם מחפשים לקבל פתרון משפטי ו/או פיננסי והן ברמת אטרקטיביות תנאי ההתקשרות עימם.

הבקרה מתבצעת בשקיפות מלאה מולנו לתנאי התקשרות מול ספקי השירות על מנת שתוכלו להינות מתנאים האטרקטיביים ביותר במשק.

הוצאה לפועל פסק דין

פסק דין הוא הכרעה משפטית שניתנה על ידי שופט או אדם שניתנו לו סמכויות שיפוט והחלטה. על מנת שביצוע פסק הדין יוכל להיות מוטל על ההוצאה לפועל, פסק הדין חייב להכיל סנקציה כספית כנגד הצד המפסיד.

אלא שבמתן פסק הדין אין די. על מנת שהדרישות שנכללו בפסק הדין יתקיימו, יש לעיתים קרובות לכפות את ביצוע ההחלטה על הצד החייב – קרי הצד שהפסיד במשפט. כאן נכנסת לתמונה ההוצאה לפועל, שכל תפקידה הוא לגבות את הסכום המבוקש מהחייב, בין אם בכסף מזומן ובין אם בטובין. כאשר הגובים של ההוצאה לפועל יבצעו את התפקיד שלהם, הסנקציות כנגד החייב יוסרו.

זוכה וחייב בהוצאה לפועל

הזוכה והחייב הם שני הצדדים שהליך ההוצאה לפועל נוגע להם.

זוכה בהליך הוצאה לפועל

הזוכה הוא אדם בודד או גוף עסקי או משפטי. עם תום ההליך המשפטי ומתן פסק דין (ראה לעיל), יכול הזוכה לפנות לביצוע פסק הדין הלכה למעשה, בסיוע ההוצאה לפועל. עם תום הליך הגבייה של הסכום שנפסק לטובת הזוכה, מסתיים הליך ההוצל"פ.

אם הזוכה יכול להביא הוכחות לחוב של החייב כלפיו, הוא יכול לפתוח בהליכי הוצאה לפועל במהירות יחסית, גם ללא משפט. די בהוראה של רשם ההוצאה לפועל, על מנת להתחיל בהליכים כנגד החייב. הוכחה כאמור עשויה להיות הסכם חתום בין הצדדים או המחאה המשוכה לפקודת הזוכה.

חייב בהליך הוצאה לפועל

החייב הוא אדם או גוף עסקי אשר פסק הדין חייב אותו בתשלום כספי לזוכה. אם החייב איננו ממלא אחרי הוראות פסק הדין, יכול הזוכה לפתוח כנגד החייב בהליכי הוצאה לפועל. בסיום התהליך אמור הזוכה לקבל את הכספים המגיעים לו על פי דין.

למרות האמור לעיל, זה המקום לציין שהליך הוצל"פ איננו נפתח באופן אוטומטי. אם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב, הוא יכלול תמיד תאריך יעד לביצוע פסק הדין. עד לתאריך הנקוב, החייב אמור להעביר לזוכה את הסכום שנפסק לטובתו. אם החייב נמנע מביצוע פסק הדין, יכול הזוכה לפנות ללשכת ההוצל"פ הקרובה ולפתוח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.

צד ג' ונכסים נוספים בהוצל"פ

צד ג' הוא אדם שבחזקתו נמצאים לכאורה נכסים או רכוש השייכים לחייב בהוצל"פ. עם זאת, צד ג' יכול למנוע ביצוע עיקול באמצעות פנייה לראש לשכת ההוצל"פ והגשת תצהיר בדבר בעלותו על הנכסים. לחילופין, יכול צד ג' לפנות לבית משפט השלום ולבקש פסק דין הצהרתי. אי ביצוע אחת הפעולות הללו יגרור עיקול רכוש שלכאורה נמצא בבעלות החייב ונמצא בחזקתו של צד ג'.

הוצל"פ – רשות האכיפה והגבייה

רשות האכיפה והגבייה היא הגוף הביצועי של משרד המשפטים. תפקידה של הרשות הוא גביית חובות וקנסות ואכיפת החלטות שיפוטיות ופסקי דין. גביית החובות מתבצעת באמצעות ההוצאה לפועל. גביית קנסות ואגרות שונות מתבצעת באמצעות המרכז לגביית קנסות.

גביית כספים באמצעות ההוצל"פ נוגעת בעיקר בעניינים כספיים שבין אדם לחברו. חבות של אדם אחד לאחר, הן באמצעות חוזה והן באמצעות מסמך התחייבות אחר – שטר התחייבות או המחאה, מטופלת בהוצאה לפועל. לעיתים קורה שגם מוסדות המדינה משתמשים בהוצל"פ, בעיקר אם וכאשר קיימת התחייבות כספית שלא קוימה מצד החייב למדינה. קנסות ואגרות שלא שולמו נגבות באמצעות המרכז לגביית קנסות. בשני המקרים, מתבצע ניסיון להסדרה מרצון של החוב הכספי. רק באין ברירה ננקטות סנקציות כנגד חייב.

רשם הוצאה לפועל

רשם הוצאה לפועל הינו אדם הממונה על ידי שר המשפטים. מי שבוחר את הרשם היא ועדה מיוחדת לבחירת רשמים. הרשם נבחר וממונה על סמך היכולות, ההשכלה והניסיון המקצועי והאישי שלו. סמכויות הרשם בכל הנוגע להליכי הוצאה לפועל ואכיפת הגבייה, זהות לאלה של שופט. לפיכך גם ההחלטות של הרשם, הצווים שלו וכל פעולה אחרת שלו, דינם כדין החלטה או צו של בית המשפט. פעולותיו של הרשם מקצרות מאד את הליכי הגבייה בהוצאה לפועל ומונעות סחבת העלולה להשפיע לרעה הן על החייב והן על הזוכה.

הליכי גביית חובות בהוצל"פ

להלן מספר מושגים הקשורים בהליכי גביית חובות בהוצאה לפועל. הליכי הגבייה מתבצעים בסדר קבוע מראש. המטרה של הליכים מסודרים היא לאפשר לחייב למצות את כל הדרכים למניעה או דחייה של ביצוע ההוצאה לפועל. מאידך הזוכה יכול להיות בטוח שמוצו כל ההליכים במטרה לממש את פסק הדין / צו בית משפט במטרה לגבות את הכספים מהחייב. להלן סדר הדברים:

פסק דין או צו כנגד החייב: (ראה לעיל הסבר על פסק דין). בלא פסק דין, לא יוכל הזוכה לממש את זכויותיו על פי חוק. עם זאת, הסכם חתום, המחאה או שטר חוב מהווים גם הם ראיות לחבותו של החייב כלפי הזוכה.

פתיחת תיק בהוצל"פ: הזוכה פותח תיק כנגד החייב בהוצל"פ, תוך תשלום האגרות על פי חוק. האגרות נמדדות על פי סכום החוב, ומשמשות אל ההוצל"פ לכיסוי הוצאות. עם זאת, גם אם ההוצאות על איתור החייב וגביית הכסף גבוהות מסך כל העמלות שהזוכה שילם, לא ייגבה ממנו ההפרש.

מסלול מקוצר: מסלול שנועד לסייע לזוכים לקבל את הסכום המגיע להם תוך הימנעות מסרבולים משפטיים ואחרים המאריכים את זמן הגבייה. המסלול נועד לגביית חובות בסכומים של עד 10,000 ₪ או כפי שייקבע מעת לעת. זמן הגבייה לא יעלה על 8 חודשים. מעורבות הזוכה בגבייה הינה מינימאלית. כמו כן, הסכום שצוין כולל גם הפרשי הצמדה וריבית, אם ישנם. תיק הוצאה לפועל במסלול מקוצר נפתח אך ורק על פי בקשה של הזוכה.

אזהרה לחייב: עם פתיחת התיק כנגד החייב בהוצל"פ, נשלחת אליו אזהרה. האזהרה כוללת את סכום החיוב והסברים. כמו כן כוללת האזהרה גם הודעה לחייב על הצעדים שהוא נדרש לנקוט אם אין ביכולתו לפרוע את החוב.

חקירת יכולת: בדיקה המתבצעת על ידי לשכת הוצל"פ, על מנת לקבוע את היכולת של החייב לפרוע את החוב. את החקירה מנהל הרשם בלשכת הוצל"פ או מי מטעמו. ואולם גם הזוכה יכול להוסיף מידע חדש, אם וכאשר מגיע לידיו מידע כזה. רק בסיום חקירת היכולת נקבעות היכולות של החייב להחזיר חובות, וכן צורת הגבייה הרצויה. (עיקול, סכום אחד, חלוקה לתשלומים). הרשם בלשכת הוצל"פ מחליט בנושא, כאשר להחלטה שלו יש מעמד מחייב של פסק דין או צו בית משפט. יש לציין שאם חקירת יכולת מביאה את הרשם למסקנה שלא ניתן לגבות את החוב, הוא עשוי לסגור את תיק ההוצל"פ.

גבייה: מימוש פסק דין, צו בית משפט, החלטה של רשם הוצאה לפועל או צו שהוצא על ידיו. הגבייה מתבצעת בשתי דרכים עיקריות:

תשלום החוב על ידי החייב

תשלום על ידי החייב היא האופציה המועדפת הן על ידי רשויות האכיפה והן על ידי הנושים עצמם. התשלום יכול להיות מחולק לתשלומים, כפי שרשם ההוצל"פ ימצא לנכון. הכול נעשה במטרה לגרום לחייב לשלם את החוב, מחד גיסא, אבל מאידך לא להעיק עליו ולגרום לו לקריסה פיננסית.

עיקול רכוש, כספים או נכסים השייכים לחייב

צו עיקול כנגד החייב מוצא אך ורק אם החייב לא שילם את חובו. עיקול פירושו תפיסת רכושו של החייב, או כספים שלו או כל דבר אחר בעל ערך. זאת, עד לכיסוי החב כולל ריביות.

בשורות לעיל הבאנו מושגים שכל מי שמעוניין לגבות חוב מאדם פרטי או עסק חייב להכיר. גם מי שחייב כספים ונפתח נגדו תיק בהוצל"פ, כדאי שיקרא את הדברים. פירוט והעמקה ניתן למצוא במאמרים נוספים באתר.

היועצים הפיננסיים המומחים של המקור להוצאה לפועל מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך במציאת הפתרון הטוב ביותר והישים ביותר עבורם. זה המקום להדגיש כי חילוץ מהליכי הוצאה לפועל הוא רק חלק מפתרון מורכב ומותאם ללקוח, ומהווה את השלב הראשון בהליך חילוץ פיננסי. בהמשך יש חובה לפעול על מנת לאזן את התקציב האישי והמשפחתי ולהימנע מהמצבים שהביאו לכדי הוצאה לפועל מלכתחילה. כדאי ליצור קשר כבר כעת ומומחה מטעמנו יחזור אליך בהקדם. היועצים המקצועיים של המקור להוצאה לפועל ילווו אותך לאורך כל הדרך, עד להיחלצות מלאה ממצב פיננסי ירוד והתחלה חדשה, רעננה ומאוזנת מבחינה תקציבית.