title
לחצו להתקשרות:


הוצל"פ בגירושים וגביית דמי מזונות

למרבה הצער, לא מעט גברים מנסים להתחמק מחובתם לשלם דמי מזונות לגרושה ולילדים.

לנוכח החשיבות הרבה של גביית התשלום כפי שנקבע בחוק, והרגישות של התהליך (שכן ברוב המקרים מעורבים בו גם ילדים), מפעילה ההוצאה לפועל מסלול מיוחד לביצוע פסקי דין למזונות, תוך מעורבות מינימלית של הזוכה (שבכל מקרה יכולה לבחור בין מסלול זה למסלול הרגיל, וגם להעביר תיק שכבר נפתח במסלול הרגיל אל מסלול זה).

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הוצאה לפועל בהליך גירושים וגביית דמי מזונות

איך פותחים תיק במסלול מזונות?

על-מנת לפתוח תיק במסלול מזונות, על הזוכה להגיע ללשכת הוצאה לפועל (ובשמה הרשמי, רשות האכיפה והגבייה) עם פסק הדין. חשוב לוודא שמופיע בו מספר תעודת הזהות של הנתבע, וכן שמדובר בפסק הדין המקורי או בצילום נאמן למקור. כמו כן, אם החיוב של המזונות הוא מיום הגשתה של התביעה ותאריך זה אינו מופיע בפסק הדין, יש לצרף גם העתק של מכתב התביעה (חתום ע"י ביהמ"ש).

כמו כן יש לצרף צילום תעודת זהות של הזוכה כולל הספח עם פרטי כל הילדים.

טפסים נוספים אותם יש למלא אפשר להוריד מאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה או לקבל בלשכה. הטפסים הם בקשה לביצוע פס"ד בענייני מזונות, טופס הצהרת זוכה, דף קרן לתיקי מזונות וטבלת פירוט דמי המזונות כולל הוצאות חריגות אם ישנן.

עלות פתיחת תיק במסלול מזונות היא 64 ש"ח, וכן נדרש תשלום של 60 ש"ח לשנה.

כיצד מתנהלת גביית חוב מזונות במסלול המיוחד?

מיד לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין אי תשלום מזונות, שולחת רשות האכיפה והגבייה מכתב אזהרה לחייב.

כנגד חייב במזונות שאינו משלם מיד את החוב כפי שנקבע בפסק הדין ננקטים הליכים שונים ובהם עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות שונות ופקודת מאסר.

למה כדאי לשלם מזונות באופן מידי?

כל דחיה בתשלום דמי מזונות רק מגדילה את החוב (בגלל הצמדות, ריבית, תשלום הוצאות שונות ועוד).

בנוסף, אי מילוי פסק דין בעניין מזונות עלול להוביל לרישום שלילי ב-BDI (מאגר המידע שבו מפורטת ההתנהלות של האדם בכל הקשור לתשלום התחייבויות וחובות). רישום שלילי זה מקשה מאוד על קבלת הלוואות, אשראי וכן משכנתא, ונשאר בתוקף למשך מספר שנים גם לאחר תשלום החוב (מידע על פתיחת תיק הוצל"פ נשמר למשך 5 שנים!) כך שבסך הכל אותם אדם שהתעכב בתשלום המזונות עלול לסבול ממגבלה של ממש לגבי חופש הפעולה שלו למשך זמן רב.

ממה מורכבים דמי המזונות?

ישנם פרמטרים רבים הקובעים את גובה דמי המזונות – בין אם נקבעו בהסכמה בין בני הזוג ובין אם בפסק דין של בית המשפט.

בפרט משפיעים על סכום המזונות הצרכים של הילדים והאישה, רמת ההכנסה של האב וסוג המשמורת.