title
לחצו להתקשרות:


הפטר מהיר לחייב בהוצל"פ

קבלת צו הפטר בהליך הוצאה לפועל מאפשרת לחייב לצאת לדרך חדשה, לאחר תשלום חלק מהחוב וקבלת הפטר על השאר. עם זאת, הליכי הוצאה לפועל בטרם קבלת הפטר, עלולים להימשך תקופה ארוכה. תיקון לחוק הוצאה לפועל, מאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים לקבלת צו הפטר בהליך מזורז. מהן הסיבות לעיכוב אפשרי בדרך לקבלת הפטר? היכן ניתן להגיש בקשה לקבלת צו הפטר בהליך מהיר? בשורות להלן נרחיב מעט בסוגיות הללו.

היועצים המקצועיים של המקור לסיוע בהוצאה לפועל מסייעים לחייבים בהוצאה לפועל בדרך לסיום הליכי הוצאה לפועל ויציאה לדרך חדשה. אם תלויים ועומדים כנגדך תיקים בהוצל"פ, זה המקום הנכון עבורך. ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. אנשי המקצוע שלנו יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך לאורך כל הדרך, עד להשלמת המשימה – חילוץ פיננסי וסיום ההליכים. אנו פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הפטר מהיר בחוק הוצלפ

תיקון 47 לחוק הוצל"פ התקבל בשנת 2015, לתקופה של שלוש שנים. במהלך שנת 2018 הוארך תוקף התיקון בשנה אחת נוספת, עד שנת 2019. בזמן הזה, יכול כל חייב מוגבל באמצעים העומר באמות המידה שנקבעו בתיקון, להגיש בקשה להליך מזורז לפשיטת רגל, ולביצוע סגירת תיק בהוצל"פ. הכרזה על חייב כפושטו רגל, פוטרת אותו מחובות קיימים שבגינם התחיל התהליך מלכתחילה. ההליך המזורז מקצר את תקופת ההמתנה בדרך לקבלת ההפטר.

סיבות אפשריות לעיכוב בקבלת צו הפטר

עם הסיבות לעיכוב בקבלת צו הפטר ניתן למנות:

חובות שלא ניתן לקבל עליהם הפטר

ככל שמדובר בנושא גירושים ודמי מזונות, המחוקק איננו מתיר פגיעה בסכומים שנפסקו ולא ניתן לקבל בגינם הפטר. בנוסף, גם קנסות מנהליים, חובות משכנתא, חובות בגין תביעות נזיקין או חוב שנוצר במרמה. גם בנושאים הללו נקבע שלא ניתן לקבל הפטר.

קיומם של נכסים הניתנים לעיקול בידי החייב

קיומם של נכסים כאמור, יעכב את קבלת ההפטר עד לחילוט הנכסים והשבת חלק גדול ככל האפשר מהחוב לידי הזוכים. במקרה של נכסים שיש עליהם מחלוקת, ניתן להתחיל בתהליך רק לאחר בירור העובדות.

אי עמידה בתשלומים שנקבעו לחייב

לרוב, קובע רשם ההוצאה לפועל סכום החזר קצוב שעל החייב לשלם מעת לעת (בד"כ בכל חודש). הסכום מועבר לידי רשם ההוצל"פ, ומיועד לזוכים בתיק ההוצל"פ. אי עמידה בתשלומים בלא הסבר או סיבה מספקיקים, מונעת קטגורית פתיחה בהליך מזורז להפטר.

קיומו של חוב גדול

אם מדובר בחוב הגדול מסך של 800,000 ₪, לא ניתן לקבל הפטר מהיר. במקרה כזה, יש להמשיך בהליכי פשיטת הרגל הרגילים, שעלולים להימשך זמן רב מאד.

תקופת הגבלה ארוכה

חייב יכול להגיש בקשה לצו הפטר מהיר, רק אם ההליכים כנגדו מתנהלים מעל 3 שנים.

תנאים הכרחיים לקבלת הפטר בהליך מזורז

עם התנאים לקבלת צו הפטר בהליך מזורז, ניתן למנות:

א' – תשלום סדיר של צו החיוב במשך 3 שנים לכל הפחות, בלי הפסקות, דחיות או התחמקות מהתשלום.

ב' – העדר הליך פעיל של פשיטת רגל: לא ניתן לדון בפשיטת רגל של אדם, שכנגדו קיים הליך פשיטת רגל אחר.

ג' – סכום החובות איננו עולה על 800,000 ₪. עם זאת, הסכום כאמור כולל גם חובות, אם ישנם, מהסוג שלא ניתן לנהל עבורם הליך הוצל"פ.

ד' – העדר נכסים בעלי ערך ברשות החייב.

הגשת בקשה לקבלת צו הפטר במסלול מהיר

הגשת בקשה כאמור מתנהלת במספר קטן של לשכות הוצל"פ. ישנן למעשה שש לשכות כאלה, שבהן ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל מהירה. בשאר הלשכות ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל רק במתווה השגרתית.

פסק דין ואמצעי אכיפה בהוצאה לפועל
פסק דין ואכיפה
איחוד תיקים בהוצל"פ
איחוד תיקים
הוצאה לפועל
הוצאה לפועל
חקירת יכולת חייבים
חקירת יכולת

אם תלויים ועומדים כנגדך תיקים בהוצל"פ, זה המקום הנכון עבורך. ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. אנשי המקצוע שלנו יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך לאורך כל הדרך, עד לקבלת ההפטר ויציאה לחיים חדשים, נטולי חובות ומלאים באפשרויות כלכליות חדשות. ניתן ליצור קשר כעת.