title
לחצו להתקשרות:


סגירת תיקים בהוצל"פ

אם קיים תיק הוצאה לפועל כנגד אדם פרטי או עסק, הדבר עלול לגרום בעיות בעתיד. ההודעה באשר לתיק הפתוח בהוצל"פ עוברת בין גופים שונים – גופים עסקיים, פיננסיים ואחרים.  כתוצאה, החייב בהוצאה לפועל עלול להיתקל בקשיים בבואו לקחת משכנתא בנקאית, מימון או הלוואות בערבות המדינה לעסקים. לפיכך, הדבר הנכון ביותר הוא לסגור את התיק בהקדם האפשרי. מהם השלבים בסגירת תיק בהוצאה לפועל? מי חייב לנקוט יוזמה ולבקש את סגירת התיק? באילו מקרים לא ניתן לסגור תיק בהוצאה לפועל? כל התשובות – במאמר שלפניכם

אם מתנהל כנגדך תיק בהוצאה לפועל ואם יש לך עניין לסגור את התיק בהקדם, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. המקצוענים של המקור להוצאה לפועל יחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד תום ההליכים בהוצל"פ. אנו פועלים בכל הארץ באחוזי הצלחה גבוהים בטיפול בהליכי הוצל"פ, חילוץ פיננסי וסיוע לעסקים לצאת ממשברים עסקיים ופיננסיים. כדאי ליצור קשר כעת.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

אפשרויות סגירת תיק בהוצל"פ

בשורות להלן נדון באפשרויות השונות לביצוע סגירת תיק בהוצאה לפועל.

סגירת תיק בהוצאה לפועל מתאפשרת במצבים הבאים:

החוב שבגינו נפתח התיק נפרע

פירעון החוב לזוכה שבגללו נפתח התיק, עשוי להביא באופן אוטומטי לסגירת התיק. במרבית המקרים הפעולה היא אכן אוטומטית. זאת, לאחר שהחייב והזוכים גיבשו הסדר חובות בהוצל"פ.  עם זאת, במקרים מורכבים, כאשר לחייב ישנו יותר מנושה אחד, סגירת התיק עלולה להתעכב. במקרים כאלה, החייב עצמו צריך לוודא שהתיק כנגדו ייסגר.

זה המקום לציין שחובות בגין אי תשלום מזונות, כמו גם דו"חות או קנסות מנהליים למדינה ולרשויות השונות, התיק לא ייסגר באופן אוטומטי. במקרה של אי תשלום מזונות, התיק עלול להישאר פתוח תקופה ארוכה.

תיק שלא בוצעו בו פעולות במשך שנתיים

אם בתיק מסוים לא בוצעו פעולות במשך שנתיים רצופות, רשאי הרשם בהוצל"פ להורות על סגירת התיק כנגד החייב. עם זאת, הנושים יכולים לפתוח תיק חדש כנגד החייב, אם על החובות שבהם מדובר לא חלה התיישנות.

סגירת תיק ע"י הנושים (הזוכים)

אם חייב בהוצאה לפועל פרע את כל חובותיו, חייבים הנושים (שהם הזוכים בתיק), להגיש בקשה לסגירת התיק. הדבר נכון גם אם הנושים והחייב הגיעו למתווה מוסכם לפירעון החוב, והחייב עמד בכל התנאים והתשלומים שנקבעו.

טענת "פרעתי"

במקרה של תביעה, רשאי החייב לטעון טענת "פרעתי". מדובר בסוגיה רחבה, שתידון במקום אחר. ככלל, טענת פרעתי מתייחסת לאי קיומו של חוב, או לעובדה שהתביעה הוגשה בגין חוב שנפרע, או שהזוכה ויתר עליו בפועל. אם בית המשפט, רו הרשם בהוצל"פ מקבל את התביעה, התיק כנגד החייב ייסגר.

התנגדות לביצוע שטר או לתביעה על סכום קצוב: אם החייב מגיש התנגדות לביצוע שטר – כלומר התנגדות לקיומו של הליך הוצאה לפועל, ואם בית המשפט קיבל את הטענות של החייב, רשאי בית המשפט להודיע על סגירת התיק.

הליכי סגירת תיק בהוצאה לפועל

הגשת הבקשה לסגירת תיק בהוצל"פ חייבת להתבצע על גבי הטפסים המיועדים לכך, שאותם ניתן לקבל בלשכות הוצל"פ.

זוכה שקיבל את כספו, אם במלואו ואם לאחר הסדר חובות עם החייב, צריך להגיש בקשה לסגירת התיק בתוך שבוע ממועד פירעון החוב.

הסדר חוב בתהליך הוצאה לפועל
הסדר חובות
איחוד תיקים בהוצל"פ
איחוד תיקים
הליך פשיטת רגל
פשיטת רגל
חקירת יכולת חייבים
חקירת יכולת

חייב שנוכח שלמרות שעמד בהחזרים וקיים את כל התנאים שנדרשו לא נסגר התיק כנגדו, רשאי להגיש בקשה לסגירת התיק ביזמתו. זאת, תוך הצגת מסמכים והוכחות שונות לכך שעמד בכל ההתחייבויות שלו.

בתיקי משכנתא המצב מעט יותר מורכב. ואולם בתוך שלושה חודשים ממעיד פירעון החוב, החייב רשאי להגיש בקשה לסגירת התיק, שתיענה בדרך כלל בחיוב.

למרות האמור לעיל, סגירת תיק בהוצאה לפועל עלולה לארוך זמן ולהפוך להליך מורכב. לפיכך יש לנהוג בשום שכל. המקצוענים של המקור להוצאה לפועל מסייעים לחייבים המעוניינים לסגור את התיק המתנהל כנגדם בהוצל"פ. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר בשעות העבודה המקובלות. המקצוענים שלנו יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך לאורך כל הדרך עד להיחלצות מהמשבר. היועצים שלנו פועלים בכל רחבי הארץ, וישמחו לסייע גם לך.